niedziela, 30 grudnia 2012

Interesting facts

English (just like any other language) has a lot of interesting facts. Here are some of them:
Język angielski (podobnie zresztą jak każdy inny język) posiada sporo ciekawostek. Oto niektóre z nich:

1. English is one of the languages ​​that have the most words - about 600 thousand (excluding medical and technical terminology! Without these terms would be "only" 300 000 words)
   Język angielski jest jednym z języków, które posiadają najwięcej wyrazów – około 600 tysięcy (licząc terminologię medyczną i techniczną! Bez tych terminologii byłoby "jedynie" 300 tysięcy słów)

2. However, the average user of English uses about 5,000 words during the conversation, and about 10,000 words when writing
   Niemniej jednak przeciętny użytkownik języka angielskiego używa około 5 tysięcy słów podczas konwersacji i około 10 tysięcy słów podczas pisania


3. To be able to communicate in English is sufficient knowledge about 2000 words!
   Aby móc się porozumiewać w języku angielskim wystarczy znajomość około 2 tysięcy słów! 

4. The most commonly used English word is the word of 'the'
   Najczęściej używanym angielskim słowem jest słowo 'the' 

5. The longest known word in the English language (meaning lung disease) is 'pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis' (chronic obstructive pulmonary disease)
   Najdłuższe znane słowo w języku angielskim (oznaczające chorobę płuc) to: 'pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis' (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

6. Most words in the English language begin with the letter 's'
   Najwięcej słów w języku angielskim rozpoczyna się na literę 's'

7. Word 'set' has 464 meanings (but you have to remember that a lot of combinations with other words)
   Słowo 'set' posiada aż 464 znaczeń (ale trzeba pamiętać że posiada sporo kombinacji z innymi słowami)

8. According to many writers and researchers the most beautiful word in the English language is the 'cellar door' - the door to the basement
   Według wielu pisarzy oraz naukowców najpiękniejszym słowem w języku angielskim jest cellar door – drzwi do piwnicy 

9. Word 'underground' (underground, subway) is the only English word that begins and ends with 'und'
   Słowo 'underground' (podziemie, metro) jest jedynym angielskim słowem które rozpoczyna się i kończy na 'und'

10. Word 'cleave' is the only English word that has two opposite meanings. 'Cleave' is split but is also adjacent
   Słówko 'cleave' jest jedynym angielskim wyrazem, które ma dwa przeciwstawne znaczenia. 'Cleave' znaczy rozszczepiać ale znaczy także przylegać

11. The longest English word in which no letter is repeated even once is 'uncopyrightable' (reserve)
   Najdłuższym angielskim słowem, w którym żadna litera nie powtarza się ani razu jest 'uncopyrightable' (zastrzec)

12. Word of the 'queue' is the only English word that if we remove the last four letters so we pronounce it the same way 
   Słówko 'queue' jest jedynym angielskim słowem w którym jeżeli usuniemy cztery ostatnie litery to tak będziemy je tak samo wymawiać

13. The word 'checkmate' comes from the Persian word 'Shah mat' and means "king died"
   Słowo 'checkmate' (czyli po polsku Szach mat) pochodzi od perskiego słowo 'Shah mat' i oznacza „król zmarł” 


Source: www.angprofi.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz