niedziela, 12 lutego 2012

Phrasal verbs and phrases with "MAKE"

make something out
to discern a small details; be able to see or hear something;          "z ledwością coś dostrzegać/słyszeć"

I can just make out the outline of a people on this photo.     Mogę tylko rozróżnić kontury ludzi na tym zdjęciu.
Can you make out what she's saying?      Możesz zrozumieć  co ona mówi?
I could see something but I couldn't make out what it was.     Coś widziałem ale nie mogłem dostrzec, co to było.

make something up
to invent a story/excuse;          "wymyślać coś (historyjkę, wymówkę)"

We'll make up the rules of the game as we go along.     Wymyślimy reguły w trakcie gry.
They made up an excuses for being late.     Wymyślili wymówki na spóźnienie. 


make up 
to forgive someone and be friendly with them again after an argument or disagreement;          w odniesieniu do dwojga ludzi "godzić się po kłótni"

Let's shake hands and make up.      Podajmy sobie dłonie i pogódźmy się.
They kissed and made up, as usual.     Pocałowali się i pogodzili, jak zwykle.
We often quarrel but we always make up soon after.     Często się kłócimy ale wkrótce się godzimy.

make up your mind
to decide;          "zdecyduj się"

I haven't made up my mind where to go yet.     Nie zdecydowałem się jeszcze gdzie pójść.

make it
to be very successful;          "przebywać" lub "udawać się/kończyć się powodzeniem"

He ran to catch his train, and made it just in time.     Gonił pociąg i udało mu się go złapać.
She's very ambitious but I doubt she'll ever make it to the top.     Jest bardzo ambitna ale wątpię, że ona kiedykolwiek będzie na topie.

make do with something
to live without things that you would like to have or with things of a worse quality than you have;          "wystarczać (tego, co się ma)"                                                                                   
We didn't have cupboards so we made do with boxes.     Nie mieliśmy szafek, więc wystarczyły nam pudełka.
There isn't much milk, but we'll make do.      Nie ma dużo mleka ale nam to wystarczy.

make a start
to set out to do something; to make a beginning on something;         "zaczynać"

Anna was late for the meeting, so we made a start without her.     Anna spóźniła się na spotkanie, więc zaczeliśmy bez niej.
See if you can make a start on the project.     Sprawdź, czy możesz rozpocząć pracę nad projektem.
I will try to make a start on the cleaning before I leave today.     Postaram się zacząć sprzątanie zanim dziś wyjadę.

make sure/certain
to take action so that you are certain that something happens, is true;          "dopilnowywać/upewnić się"

Make sure you're home by midnight.      Dopilnuj/pamiętaj, abyś wrócił do domu przed północą.
I think I locked the door but I'll go back and check just to make sure.     Myślę, że zamknąłem drzwi ale wrócę i się upewnię.
Make certain (that) we have enough drink for the party.     Upewnij się, że mamy wystarczająco dużo picia na imprezę.


Opracowano na podstawie książki Ken Singleton "Angielski. Problem Verbs. Kłopotliwe czasowniki." Wyd. EREMIS, W-wa 2006

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz