wtorek, 28 lutego 2012

Phrasal verbs and phrases with "KEEP"

keep to something
to limit yourself to a subject or activity          "trzymać się (planu, obietnicy etc.)

I can never keep to a diet.     Nigdy nie mogę trzymać się diety.
Please keep to the path.     Proszę trzymać się ścieżki.

keep up with someone
if somebody or something keeps up with someone or something else, they do whatever is necessary to stay level or equal with that person or thing          "próba nadążenia z kimś, dotrzymania mu kroku" 

He started to walk faster and the children had to run to keep up.     On zaczął chodzić szybciej, a dzieci musiały biec żeby nadążyć.
She's faster swimmer than me. I can't keep up with her.     Ona jest szybszym pływakiem ode mnie. Nie mogę nadążyć za nią.
You are doing a great job! Keep it up.     Robicie kawał dobrej roboty! Tak trzymać.


keep something up
to continue to do or have something          "utrzymywać coś w dobrym stanie, podtrzymywać coś"

I wish I had kept my French up after I left college.      Żałuję, że nie podtrzymałem mojego francuskiego kiedy opuściłem szkołę.
Keep up the good work.     Utrzymuj tę dobrą pracę.

Opracowano na podstawie książki Ken Singleton "Angielski. Problem Verbs. Kłopotliwe czasowniki." Wyd. EREMIS, W-wa 2006

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz