środa, 16 września 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - must, have to, need


Bardzo często, rozmawiając z innymi osobami, wyrażamy konieczność zrobienia czegoś. Nie chodzi tu o rozkazywanie komuś, ale o konieczności wynikającej np z naszych własnych przekonań czy okoliczności zewnętrznych. Do wyrażania konieczności w języku angielskim służą nam czasowniki modalne, takie jak: MUST, HAVE TO, NEED wraz z przeczeniami.


WYRAŻANIE KONIECZNOŚCI
must     have to     mustn't     not have to     needKONIECZNOŚĆ WEWNĘTRZNA czy ZEWNĘTRZNA?
HAVE TO czy MUST?

Czasownikiem MUST wyrażamy konieczność wynikającą z naszego wewnętrznego przekonania i w języku polskim jest odpowiednikiem słowa "musieć". 

     I must buy this CD.     Muszę kupić tę płytę. (bo lubię ten zespół a nie dlatego, że ktoś mi kazał)
     You must come to mu party.     Musisz przyjść na moją imprezę. (bo cię lubię i chcę żebyś przyszedł)

Do wyrażania konieczności zewnętrznej, np z przepisu, polecenia, wykorzystujemy czasownik HAVE TO. Również konieczność wynikająca z tzw "siły wyższej" wyraża się tym czasownikiem. 

     You have to wear a seat belt in a car.     Musisz mieć zapięte pasy w samochodzie. (bo takie są przepisy)
     I have to go to a hospital.     Muszę iść do szpitala. (coś mi dolega, zmuszają mnie do tego okoliczności, siła wyższa)
     She has to be at work before 8 a.m.     Ona musi być w pracy przed 8 rano. (taki jest wymóg wynikający z umowy z pracodawcą)

UWAGA! W 3 osobie liczby pojedynczej czasownik HAVE TO przyjmuje postać HAS TO


TWORZENIE PRZECZEŃ czyli YOU MUSTN'T czy YOU DON'T HAVE TO?

Czasownik HAVE TO tworzy przeczenia poprzez dodanie słówka NOT to odpowiedniego operatora, który występuje z tym czasownikiem w zdaniu. 

     I have to be at home before midnight.     Muszę być w domu przed północą.
     I don't have to be at home before midnight.     Nie muszę być w domu przed północą. 

Powyższe przykłady mówią o braku przymusu wykonania czegoś. Jeśli chcemy powiedzieć, że nie ma konieczności zrobienia czegoś użyjemy NOT NEED TO, nie MUSTN'T.

     I must get up early.     Muszę wstać wcześnie.
     I don't need to/needn't get up early.     Nie muszę wstawać wcześnie.

UWAGA! MUSTN'T oznacza zakaz!

     You must do it.     Musisz to zrobić.
     You mustn't do it.     Nie wolno Ci tego robić.Czasownika modalnego MUST używamy tylko w czasie teraźniejszym, tzn, że nie ma on formy przeszłej, ani nie możemy łączyć go np z "will". Opisuje on także brak przymusu i zakaz w teraźniejszości lub przyszłości. Jeśli chcemy wyrazić konieczność wykonania czegoś w przeszłości, użyjemy wtedy HAVE TO

     We must visit our grandma some day.     Musimy odwiedzić naszą babcię któregoś dnia.
     You must go now.     Musisz już iść. 


TWORZENIE PYTAŃ

W zdaniach pytających również użyjemy czasownika HAVE TO.

     We have to go  --> Do we have to go?
     We must go.  --> Do we have to go?

Pytania w czasie teraźniejszym tworzymy za pomocą operatora do/does, w czasie przeszłym - did, a w czasie przyszłym za pomocą czasownika pomocniczego - will

     When does he have to go?     Kiedy on musi iść?
     Do you have to give it back today?     Musisz to dziś oddać?
     When will he have to do it?     Kiedy będziesz musiał to zrobić? 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz