poniedziałek, 29 czerwca 2015

ENGLISH IDIOMS - headByło ARM, było LEG, to czas na HEAD. Dziś idiomy, które w swoim wyrażeniu zawierają słówko HEAD, czyli głowa. 
Czas na główkowanie. ;)    
to bite someone's head off - napadać na kogoś słownie, wydzierać się na kogoś
[to speak sharply and with great anger to someone]

     Don't bite my head off. I was only trying to help.    
     Nie wydzieraj się na mnie. Próbowałem tylko pomóc.    to have a good head on someone's shoulders - mieć głowę na karku 
[to have common sense, to be clever]

     He will go far in his life. He has a good head on his shoulder
     On daleko zajdzie w swoim życiu. Ma głowę na karku.   to have eyes in the back of somebody's head - mieć oczy dookoła głowy    
[to seem to be able to sense what id going on behind or outside of one's field of vision]

     I swear our old maths teacher had eyes in the back of her head. We couldn't get away with anything. 
     Przysięgam, nasz dawna nauczycielka od matematyki miała oczy dookoła głowy. Nic nie uchodziło nam na sucho.   to have no head for something - nie mieć do czegoś głowy
[to have the mental capacity for something]

     I'm afraid I can't help you. I have no head for numbers
     Obawiam się, że nie mogę Ci pomów. Nie mam głowy do cyfr. head start - przewaga
[an early start on something, before someone else starts]

     You're obviously got a head start over the other applications due to your wide experience in the field. 
     Oczywiście masz przewagę nad innymi kandydatami ze względu na swoje szeroko doświadczenie w tej dziedzinie. heads will roll - polecą głowy
[people will get into seve troble]

     Heads will roll when the boss comes back from holiday and finds out we haven't done anything. 
     Polecą głowy jak szef wróci z urlopu i zobaczy, ze nic nie zrobiliśmy. like a bear with a sore head - jakby osa ugryzła 
[to be in a bad mood which causes you to treat other people badly and complain a lot]

     Mark has been like a bear with a sore head all day. Do you know what happened? 
     Marek zachowywał się jakby go osa ugryzła cały dzień Wiesz co się stało? 


to have someone's head in the clouds - z głową w chmurach 
[to not know the facts of a situation]

     She walks around all day with her head in the clouds. She must be in love. 
     Chodziła cały dzień z głową z chmurach. Musi być zakochana.off the top of someone's head - z głowy, z pamięci 
[without giving it too much thought or without precise knowledge]

     I can't tell you the exact figures off the top of my head, but you can find them on the company's website. 
     Nie mogę Ci podać dokładnych liczb z pamięci, ale możesz je znaleźć na stronie internetowej.to stand something on its head - postawić na głowie 
[to cause something such as an established belief to be doubted, especially because of new information ot discoveries]

     Paula stood the whole idea on its head when she pointed out a fatal flaw. 
     Paula wywróciła cały pomysł do góry nogami, wskazując fundamentalny błąd. to keep a cool head - utrzymać spokój, zachować zimną krew 
[never lose control of emotions; to stay calm in a difficult situation]

     I don't know how you manage to keep a cool head in such a hectic, stressful office! 
     Nie wiem, w jaki sposób udało się zachować zimną krew w tak ciężkim, stresującym biurze! head over heels - całkowicie, głęboko 
[completely, thoroughly]

     He was head over heels in love with the girl next door. 
     Był głęboko zakochany w dziewczynie z sąsiedztwa.I pioseneczka dla Was. Z idiomem oczywiście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz