poniedziałek, 20 kwietnia 2015

ENGLISH IDIOMS - whitePamiętacie wpis z czarnymi idiomami? Dziś kontrastowo do tego wpisu, czyli idiomy z kolorem białym... 

white-collar worker - pracownik umysłowy 

     The ratio of white-collar workers to production workers in the American manufacturing industry was declining. 
     Stosunek pracowników umysłowych do pracowników produkcyjnych w amerykańskim przemyśle wytwórczym spadał.


show the white feather - stchórzyć 

     This is no time to show the white feather! 
     To nie czas na tchórzenie!


white elephant - drogi, ale nie potrzebny przedmiot

     The town's new leisure centre, recently completed at cost of ten million pounds, is like a white elephant.
     Nowe miejskie centrum rekreacji, niedawno zakończone kosztem dziesięciu milionów funtów, jest jak drogie niepotrzebne miejsce.


white elephant stall - stoisko z różnościami (na kiermaszu dobroczynnym)

     On the third Sunday of each month, a small market is held in the middle of the town, consisting mainly of white elephant stalls.
     W trzecią niedzielę każdego miesiąca, mały rynek odbywa się w środku miasta, składająca się głównie z straganów z różnościami.


be as white as a sheet - być bladym jak ściana 

     After her visit to the dentist, she was as white as a sheet
     Po wizycie u dentysty była blada jak ściana.


white knight - biały rycerz (firma ratująca inną firmę przed przejęciem) 

     Hope is fading that a white knight will appear to stop the takeover bid.
     Nadzieja gaśnie, że pojawi się firma, która zatrzyma ofertę przejęcia.


white lie - niewinne kłamstewko 

     I don't see the harm in telling the occasional white lies if it spares someone's feelings. 
     Nie widzę szkody w mówieniu sporadyczne niewinnych kłamstewek, jeśli to oszczędzi czyjeś uczucia.

Na zakończenie piosenka z idiomem w tytule :) 
Miłego słuchania 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza